Bạn đang ở đây:the hunger games ss 1 bat hu > tập trung

Các nhà khoa học tìm ra nguyên nhân giúp khủng long vượt qua kỷ Jura

the hunger games ss 1 bat hu2023-11-10 06:22:35【tập trung】1Mọi người đã tụ tập xung quanh

Giới thiệuNghiên cứu mới cho thấy chính lớp lông đã giúp loài khủng long chịu được cái lạnh và sống sót sau cu web quay hu doi thuong

ácnhàkhoahọctìmranguyênnhângiúpkhủnglongvượtquakỷNghiên cứu mới cho thấy chính lớp lông đã giúp loài khủng long chịu được cái lạnh và sống sót sau cuộc đại tuyệt chủng khoảng 200 triệu năm trước.

Tuyệt!(19837)